Jak uzyskać kartę EKUZ - AXIS TRAVEL

Idź do spisu treści

Menu główne:

DLA PODRÓŻNYCH
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zgodnie z Decyzją Komisją Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.

Karty EKUZ nie można używać, gdy celem pobytu jest uzyskanie leczenia.

Karta EKUZ jest osobistą kartą wystawioną na nazwisko jej posiadacza. Okres ważności ustala każdorazowo instytucja ją wydająca, biorąc przewidywany czas trwania uprawnień.

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

imię;
nazwisko;
data urodzenia;
PESEL;
numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
numer identyfikacyjny Karty;
data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego